Venčanja

 
Naziv usluge

 
Venčanja
  • venčanja u prostorijama Mesne kancelarije
  • venčanja izvan prostorija Mesne kancelarije
  • prijava sklapanja braka
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
Sekretarijat za opštu upravu grada Pančeva - Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Gde i kako

 
Zahtev za venčanje usmeno podnose zainteresovana lica nadležnom organu uprave po mestu vođenja knjige u kojoj je izvršen upis činjenice. Uz zahtev se plaća Gradska administrativna taksa u propisanom iznosu od:
  • 729,00 dinara za venčanje u prostorijama Mesne kancelarije - radnim danom
  • 1.241,00 dinara za venčanje u prostorijama Mesne kancelarije - neradnim danom
  • 5.836,00 dinara za venčanje izvan prostorija Mesne kancelarije
  • 91,00 dinara za prijavu sklapanja braka
na račun primaoca: 840-742241843-03 sa pozivom na broj: model 97 broj 03-226 (Primalac: Grad Pančevo, svrha uplate: Gradska administrativna taksa).
 
Taksa se ne plaća u slučajevima iz člana 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.
 
Potrebna dokumentacija za prijavu o sklapanju braka:
  • izvodi iz Matične knjige rođenih supružnika
  • uverenja o državljanstvu supružnika
  • lične karte supružnika
Za prijavu o sklapanju braka potrebno je lično prisustvo oba supružnika.
 
Vrh