Mesto Monografija Predgovor

Predgovor

Ova monografija je kolektivni rad sinova našega sela, bilo da se oni nalaze na nekim dužnostima u selu ili da su odavde potekli i otišli drugde, ali u svoje rodno mesto još uvek navraćaju vezani rodbinskim ili nostalgičnim momentima. Tu su se priključili i neki prosvetni i kulturni radnici i pregaoci koji su, sa službom, došli u Banatsko Novo Selo i zavoleli ga, pa su, kao izraz svoje ljubavi, doprineli svojim prilozima ovoj monografiji. Posebnu pomoć u izradi ovog kolektivnog rada dali su nastavnici i profesori mesne škole ,,Žarko Zrenjanin,, , sama škola imajući u istoriji sela, tradiciju dugu skoro kao postojanje samoga sela. Posebnu je pomoć ukazao, u raznim razvojnim fazama izrade monografije, kao i ličnim udelom, Stevan Đakonović, poznat inače kao veliki ljubitelj starina, objekata i ljudi ovoga mesta.

Monografija je kolektivno delo dvadesetine autora, stručnjaka i zainteresovanih za pojedine aspekte života sela, u prošlosti i sadašnjosti. Kao takva, ona će ispoljiti mestimično (mada se pokušalo sve to ujednačiti i pretopiti u jedinstvenu celinu) neke stilske i metodološke neujednačenosti. Mada je intencija obrađivača bila da u prvom redu sakupe što više činjeničnog materijala s odnosom na samo selo, a i malo šire područje, da ga sistematski iznesu i prokomentarišu, bez ikakve intencije i dokazivanja kojih bilo teza. To je nepristrasna, činjenička istorija sela i kao takvu je valja i shvatiti. Ona je kompleksna i obuhvata sve vidove aktivnosti, na raznim poljima i u raznim vremenskim periodima. Tu su i ljudi i njihova dostignuća, njihova materijalna i duhovna kultura.

Ova knjiga nije naučni rad u užem smislu. To je samo spisak sređenih fakata o selu. Ali nije ni čista faktografija. Zbog ovoga svog profila, a i iz razloga ekonomičnosti, kolektiv obrađivača se je složio da stranice knjige ne opterećuje fusnotama, mada za svaki izneseni podatak (osim onih koji su dati po sećanju ljudi, na osnovu usmenog predanja) postoji pokriće u arhivskom materijalu i postojećoj literaturi, o selu i ovom regionu.   Korišćena literatura (i samo ova) data je, na kraju, u priloženoj bibliografiji. Plan sela, karte i ilustrativni materijal, kojî je samo delimično korišćen (negde objavljen), može ovu sliku događaja i zbivanja u selu, na raznim poljima, samo dopuniti. Ovaj je sakupljen izričito u selu. Takođe i arhivski materijali i zapisi (stariji), koji su takođe sveži.

Pojava ove monografije, sada i na ovom mestu, ima se zahvaliti i lepoj zamisli emisije ,,Znanje-imanje,, u selu (5. februar 1978), koja, među ostalima, podstiče aktivni, kulturni i stvaralački život se!a. Monografija jeste i njeno delo. A i onih koji su materijalno doprineli oživotvorenju i same emisije, a i monografije sela kao takve. Smatramo svojom prijatnom dužnošću da, na ovom mestu, pomenemo najvažnije pokrovitelje i sponzore: Mesna zajednica i Mesna konferencija SSRNV iz Banatskog Novog Sela, koje su akciju ne samo organizovale, već i materijalno i moralno potpomagale, SIZ kulture SO Pančevo je izričito za monografiju odvojila znatna sredstva. Pominjemo među sponzorima , i: PIK ,,Tamiš,, (Pančevo), ROP ,,Budućnost,, (u sklopu PIK-a ,,Tamiœ,,) iz sela, Rafineriju nafte (Pančevo), ,,Seme,, (Beograd), Komercijalnu banku (Pančevo), ,,INA,, (Zagreb) OOUR Beograd, i dr.

Posebno bismo se hteli zahvaliti, na ukazanoj pomoći prilikom sakupljanja građe za monografiju (pojedinih naših saradnika), Istorijskom arhivu iz Pančeva, Narodnom muzeju iz Pančeva, kao i Gradskoj biblioteci ,,Veljko Vlahović,, iz Pančeva. Takođe i spoljnim stručnim saradnicima, koji su pristali da vrše ankete u našem selu i obrade pojedine aspekte života i rada ili govora meštana: dr Miloradu Dešiću i Mr Mirjani Maluckov, oba iz Novog Sada. Mr Mirjana Maluckov nam je stavila na raspoloženje i fotografski materijal, s odnosom na naše selo, koji se čuva u Etnološkoj zbirci Vojiođanskog muzeja u Novom Sadu, na čemu posebno zahvaljujemo.

Najzad, reči najveće zahvalnosti upućujemo ovim putem Dr Radu Flori, poreklom iz našeg sela, inače profesoru Beogradskog univerziteta, koji je dao ne samo projekat monografije kao takve, već se dobrim delom brinuo i o njenoj realizaciji, okupljanju saradnika, kao i što se primio odgovornog posla redaktiranja samog teksta monografije, a lično obradio neka od važnih poglavlja ove knjige.

Svima neka je upućena naša blagodarnost, koju će, nadamo se, iuduće generacije znati ceniti,

U Banatskom Novom Selu,
31. januara 1978. godine
Petar Čomlava
predsednik Mesne konferencije SSRNV
Vrh