Prihodi

Sredstva mesne zajednice su:

  1. sredstva koja opština prenese mesnoj zajednici;
  2. sredstva koja građani obezbeđuju samodoprinosom i na drugi način;
  3. sredstva od naknade za usluge
  4. pokloni, donacije i druga sredstva.

O obezbeđivanju i korišćenju sredstava kojima raspolaže mesna zajednica građani odlučuju preko organa mesne zajednice.

Građani imaju pravo da ostvaruju kontrolu i budu informisani o trošenju sredstava mesne zajednice.

Komisija od 3 člana, koju obrazuje savet mesne zajednice najmanje dva puta godišnje obaveštava građane o trošenju sredstava.

Mesna zajednica je korisnik državne imovine Republike Srbije i može da raspolaže tom imovinom u skladu sa Zakonom, tj. može je koristiti, preneti pravo korišćenja na druga lica, dati je u zakup, stavljati hipoteku na istoj uz saglasnost nadležnog republičkog organa u skladu sa zakonom.

Sredstva za zadovoljavanje zajedničkih potreba i interesa u mesnoj zajednici utvrđuju se finansijskim planom koji donosi savet mesne zajednice.

Finansijskim planom određuje se visina sredstava, izbor i način njihovog pribavljanja, namene i način trošenja sredstava.

Konačan obračun utrošenih sredstava iskazuje se završnim obračunom koji donosi savet mesne zajednice.

Sredstva mesne zajednice vode se na posebnom računu kod Službe za platni promet i finansijski nadzor.

O raspolaganju sredstvima mesne zajednice odlučuje savet mesne zajednice.

Kontrolu raspolaganju sredstvima mesne zajednice, vrše građani putem posebnih komisija, Službe za platni promet i finansijski nadzor i drugih ovlašćenih organa.

U skladu sa programom razvoja mesne zajednice, samodoprinos se može uvesti za mesnu zajednicu ili deo mesne zajednice.

Sredstva samodoprinosa mogu se udružiti sa sredstvima samodoprinosa drugih mesnih zajednica kada se radi o zadovoljavanju zajedničkih potreba građana.

Samodoprinos se uvodi pod uslovima, i na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom Grada.

Vrh