Odlučivanje

Radni ljudi i građani u mesnoj zajednici odlučuju:

  1. referendumom;
  2. pismenim izjašnjavanjem
  3. građanska inicijativa
  4. zbor građana i
  5. preko organa mesne zajednice.

1. Referendum

Referendum je način neposrednog izjašnjavanja građana, odnosno odlučivanja o pitanjima koja su od značaja za građane mesne zajednice, o pitanjima koja su predviđena zakonom, Odlukom o obrazovanju mesne zajednice i Statutom Grada.

Predlog za raspisivanje referenduma Savetu mesne zajednice može podneti:

  • najmanje 10% upisanih birača sa teritorije mesne zajednice;
  • 1/3 Saveta mesne zajednice;

Savet je dužan da raspravlja o svakom predlogu za raspisivanje referenduma i o tome obavesti predlagača. Savet je dužan da raspiše referendum ukoliko zahtev za to podnese najmnje 1/3 od ukupnog broja upisanih birača u mesnoj zajednici.

Akt o raspisivanju referenduma sadrži naročito: naznačenje teritorije za koju se referendum raspisuje, akt, odnosno pitanje o kome se građani izjašnjavaju; datum sprovođenja referenduma i vreme određeno za izjašnjavanje na referendumu.

Akt o raspisivanju referenduma objavljuje se na oglasnoj tabli mesne zajednice. Od dana raspisivanja do dana sprovođenja referenduma ne može proteći manje od 15 ni više od 90 dana. Referendum se raspisuje i sprovodi na način i po postupku kako je to regulisano zakonom.

Ako građani referendumom nisu potvrdili akt, odnosno nisu se izjasnili za pitanje koje je bilo predmet izjašnjavanja, o tom aktu, odnosno pitanju ne može se ponovo odlučivati na referendumu u roku kraćem od 6 meseci od dana glasanja na referendumu.

2. Građanska inicijativa

Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine imaju pravo da putem građanske inicijative predlože Skupštini donošenje akata kojima će se urediti određeno pitanje iz izvornog delokruga Grada, donošenje ili promenu Statuta i drugih akata, raspisivanje referenduma i rešavanje drugih pitanja u skladu sa zakonom i Statutom.

O predlogu iz stava 1. ovog člana Skupština je dužna da održi raspravu i dostavi obrazložen odgovor građanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga. Za pokretanje građanske inicijative potrebno je najmanje 10% potpisa birača prikupljenih na način i po postupku utvrđenom zakonom. O predlogu za koji su prikupljeni potpisi iz prethodnog stava Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom Grada.

3. Zbor građana

Zbor građana saziva se za teritoriju mesne zajednice radi raspravljanja pitanja od interesa građana mesne zajednice. Ako se radi o pitanjima od interesa za građane mesne zajednice, zbor građana saziva organ mesne zajednice na sopstvenu inicijativu, na inicijativu odbornika ili najmanje 10% građana sa teritorije mesne zajednice. Zbor građana većinom glasova prisustnih usvaja zahteve i predloge i upućuje ih organima ili službama Grada.

Organi i službe Grada su dužni da u roku od 60 dana od održavanja zbora građana razmotre zahteve i predloge sa zbora i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili meru i o tome obaveste građane. Način sazivanja zbora građana, njegov rad, kao i način utvrđivanja stavova zbora uređuje se posebnom odlukom Skupštine.

Vrh