Administracija Dokumenta Poslovnik o radu

Poslovnik o radu

 

            Na osnovu člana 45. Statuta Mesne zajednice Banatsko Novo Selo, Skupština Mesne zajednice Banatsko Novo Selo na sednici održanoj 27.08.2012. godine,  donela je

 

P  O  S  L  O  V   N  I  K 

SKUPŠTINE MESNE ZAJEDNICE BANATSKO NOVO SELO

 

 

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 

            Ovim Poslovnikom uređuje se konstituisanje, organizacija i rad Skupštine Mesne zajednice «Banatsko Novo Selo» iz Banatskog Novog Sela (u daljem tekstu:Skupština) i njenih radnih tela.

 

Član 2.

 

            Odredbe ovog poslovnika obavezuju članove Skupštine i sva druga lica koja učestvuju u radu ili samo prisustvuju sednicama Skupštine.

 

Član 3.

 

            Sednice Skupštine  održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

 

Član 4.

 

            Za punovažan rad i odlučivanje na sednici Skupštine  potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja članova Skupštine.

             Skupština Mesne zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova  Skupštine, ukoliko zakonom, Statutom Mesne zajednice ili Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva nije određeno da se o pojedinim pitanjima odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

 

Član 5.

           

            Većina glasova od ukupnog broja članova Skupštine potrebna je pri odlučivanju o:

  1.programu rada mesne zajednice i finansijskom planu,

             2. izveštaju o radu i završnom računu mesne zajednice,

              3. opozivu jednog ili više članova Skupštine, i

  4. imenovanju i razrešenju predsednika i zamenika predsednika  Skupštine.

 

II  KONSTITUISANJE SKUPŠTINE

Član 6.

 

            Konstitutivnu sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine iz prethodnog saziva u roku od 20 dana od dana utvrđivanja konačnih rezultata izbora.

 

Ako  predsednik Skupštine iz prethodnog saziva  ne sazove konstitutivnu sednicu  u  predviđenom roku, sednica se može sazvati na predlog 1/3 novoizabranih članova Skupštine.

Do izbora predsednika i zamenika predsednika Skupštine sednicom predsedava najstariji član Skupštine.

Na Konstitutivnoj sednici Skupštine potvrđuju se mandati novih članova Skupštine.

Mandat novih članova Skupštine počinje da teče danom potvrđivanja mandata.

 

Član 7.

 

            Skupština na istoj sednici bira predsednika i zamenika predsednika Skupštine iz reda svojih članova.

            Član Skupštine može da učestvuju u predlaganju samo jednog kandidata.

            Za predsednika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

            Ako je predloženo više kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, ponoviće se izbor, i to između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

            U drugom krugu izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

            Ako ni u drugom krugu nijedan od predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, ponavlja se izborni postupak, sve dok se ne izvrši izbor predsednika.

           

Član 8.

 

          Predsednik Skupštine nakon proglašenja rezultata izbora preuzima vođenje sednice, a ako on nije prisutan vođenje sednice preuzima zamenik predsednika.

 

Član 9.

 

            Predsedniku Skupštine može prestati funkcija i pre isteka vremena na koji je izabran, ukoliko podnese ostavku ili bude razrešen.

            Predsednik Skupštine podnosi ostavku u pisanoj formi, i o istoj se ne raspravlja i ne odlučuje, već se samo konstatuje.

            Mandat predsedniku Skupštine prestaje danom održavanja sednice na kojoj je podneo ostavku, odnosno na prvoj narednoj sednici Skupštine ako je ostavku podneo između dve sednice.

                       

Član 10.

 

            Predlog za razrešenje predsednika Skupštine, pre isteka mandata, može podneti najmanje 1/3 članova Skupštine.

            Predlog iz prethodnog stava podnosi se u pisanoj formi i mora biti obrazložen.

            Razrešenje predsednika Skupštine vrši se na način i po postupku koji je predviđen za njegov izbor.

Član 11.

 

Do izbora novog predsednika, Skupštinom predsedava zamenik predsednika Skupštine.

 

Član 12.

 

            Predsednika Skupštine ima zamenik koji ga zamenjuje u slučajevima njegove odsustnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, sa svim pravima i obavezama koje ima predsednik Skupštine.

Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

 

III  SAZIVANJE  SEDNICE SKUPŠTINE

 

Član 13.

 

            Sednicu Skupštine  saziva predsednik Skupštine.

            Predsednik je dužan da sazove sednicu na osnovu zaključka Skupštine, na zahtev 1/3 članova Skupštine, kao i na zahtev Gradonačelnika.

            Ako predsednik Skupštine ne sazove sednicu u slučajevima iz prethodnog stava, sednicu može sazvati pisanim putem 1/3 članova Skupštine, a sednicom predsedava najstariji prisutni član ili ovlašćeni predstavnik podnosioca zahteva.

 

Član 14.

 

            Sednice Skupštine sazivaju se pisanim putem.           

            Poziv za sednicu sadrži mesto i vreme održavanja sednice.

Poziv za sednicu dostavlja se članovima Skupštine  najkasnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice.

 

Član 15.

 

            Predsednik Skupštine može u hitnim slučajevima da sazove sednicu Skupštine  u roku kraćem od dva dana, a dnevni red za ovu sednicu predložiti na samoj sednici.

            U naročito opravdanim i hitnim slučajevima, predsednik ili lice koje ga zamenjuje  mogu sednicu zakazati telefonom, faksom ili elektronskom poštom.

            Predsednik Skupštine može odlučiti da se sednica Skupštine održi i ako nije prisutna većina članova Skupštine, a da odsutni članovi Skupštine glasaju putem telefona ili telefaksa.

Ukoliko je sednica održana na način iz prethodnog stava, članovi Skupštine  će biti na prvoj redovnoj sednici informisani o odlukama i razlozima zakazivanja hitne sednice.

 

 

Član 16.

 

            Članovima Skupštine se uz poziv dostavlja i predlog dnevnog reda, odgovarajući materijal koji se odnosi na dnevni red, kao i zapisnik sa prethodne sednice.

            Poziv za sednicu, ako je potrebno sa materijalom, po nalogu predsednika Skupštine dostavlja se i drugim licima, koja kao izvestioci o pojedinim tačkama učestvuju u radu Skupštine .

 

Član 17.

 

            O tehničkoj obradi i blagovremenoj podeli poziva, kao i o prostoriji i sredstvima potrebnim za normalan rad na sednici Skupštine stara se službeno lice Mesne zajednice.

 

Član 18.

 

            Članovi Skupštine,  koji su sprečeni da prisustvuju zakazanoj sednici, dužni su da o tome, bez odlaganja, obaveste predsednika Skupštine ili službeno lice  Mesne zajednice.

 

Član 19.

 

            Predlog dnevnog reda sastavlja predsednik Skupštine.

            U predlog dnevnog reda, predsednik može uneti i predloge koje su mu dostavili članovi Skupštine.

            Ako zbog obimnosti materijala predsednik Skupštine smatra, da sve primljene predloge i pitanja ne treba uneti u dnevni red na prvoj sednici, već da neka od njih treba razmatrati na nekoj od narednih sednica, obavestiće o tome članove Skupštine  na samoj sednici prilikom predlaganja dnevnog reda.

 

IV TOK SEDNICE

 

Član 20.

 

            Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

            U slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti, sednicom predsedava zamenik predsednika ili član koga Skupština  izabere, sa svim pravima i obavezama koje ima predsednik Skupštine.

 

Član 21.

 

            Nakon otvaranja sednice, a pre utvrđivanja dnevnog reda, predsednik Skupštine, po izveštaju službenog lica Mesne zajednice, utvrđuje postojanje kvoruma za rad.

            Ako se utvrdi da ne postoji kvorum potreban za rad, predsednik Skupštine odlaže sednicu za određeni dan i sat, sa istim dnevnim redom, o čemu se pismeno obaveštavaju samo odsutni članovi Skupštine.

Član 22.

 

            Pre prelaska na dnevni red, usvaja se zapisnik sa prethodne sednice.

 

Član 23.

 

            Pre utvrđivanja dnevnog reda, podnosi se izveštaj o izvršenju odluka donetih na prethodnoj sednici.

 

Član 24.

 

            Skupština utvrđuje dnevni red sednice na osnovu predloga predsednika Skuštine, dostavljenog uz poziv za sednicu.

            Svaki član Skupštine može predložiti dopunu dnevnog reda i dužan je da istu obrazloži. O predlogu za dopunu dnevnog reda odlučuje Skupština, bez otvaranja rasprave.

 

Član 25.

 

            Dnevni red se utvrđuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

            Jednom utvrđen dnevni red može se u toku sednice izmeniti samo zaključkom, bez otvaranja rasprave.

            Pošto predsednik Skupštine konstatuje da je dnevni red usvojen, prelazi se na razmatranje pojedinih tačaka, po utvrđenom redosledu.

            Skupština može, na predlog predsednika ili člana Skupštine, odlučiti da se po pojedinim tačkama dnevnog reda vodi objedinjena rasprava.

            Nakon zaključenja objedinjene rasprave o svakoj tački dnevnog reda odlučuje se pojedinačno.

            Pitanja koja nisu mogla biti u potpunosti razmotrena i rešena staviće se na dnevni red sledeće sednice.

Član  26.

 

            Na sednicama Skupštine mogu se razmatrati i rešavati samo pitanja iz nadležnosti Skupštine utvrđena Statutom ili drugim propisom.

 

Član  27.

 

            Bliže obrazloženje pitanja koje je na dnevnom redu daje predsednik ili predstavnik preduzeća, ustanova, organa i organizacija, kao i drugih lica u čijoj je nadležnosti pitanje o kome se raspravlja.

            Ako se za tim ukaže potreba izvestilac može biti i određeno stručno lice  u pojedinim oblastima.

 

Član  28.

 

            Svaki član Skupštine i odbornik imaju pravo da uzmu učešće u raspravi i predlože donošenje odluke.

 

Član  29.

 

            Predsednik Skupštine daje reč učesnicima rasprave po redosledu prijavljivanja i stara se da učesnika u raspravi niko ne uznemirava.

            Niko na sednici ne može učestvovati u raspravi pre negoo što dobije reč.

 

Član 30.

 

            O pojedinom pitanju se raspravlja dok ima prijavljenih učesnika u raspravi.

 

Član 31.

 

            Učesnik u raspravi, po istom pitanju, može najviše dva puta da dobije reč.

 

Član 32.

 

Učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu.          

           Ako se učesnik u raspravi udalji od pitanja koje je na dnevno redu, predsednik Skupštine će ga opomenuti i pozvati da se drži tačke dnevnog reda.

            Ukoliko se učesnik u raspravi, i pored opomene, ne pridržava dnevnog reda, predsednik može da mu oduzme reč.

 

Član 33.

 

            U raspravi mogu učestvovati i ostala lica koja, po pozivu, prisustvuju sednici.

 

Član 34.

 

            Ako je dnevni red sednice obiman, Skupštine može, na predlog predsednika, odlučiti da se trajanje pojedinih rasprava vremenski ograniči.

 

Član 35.

 

            Izuzetno, članu Skupštine koji želi da govori o povredi Poslovnika, predsednik Skupštine daje reč čim je zatraži, s tim da član Skupštine mora navesti koji član Poslovnika je povređen i u čemu se sastoji povreda.

            Povodom iznetog mišljenja iz prethodnog stava, Skupština odlučuje o povredi Poslovnika.

 

V   ODLUČIVANJE

Član 36.

 

Glasanje na sednici Skupštine je javno.

            Izuzetno, Skupština može odlučiti da se glasa tajno.

 

 

 

Član 37.

 

            Javno glasanje  se vrši dizanjem ruke, tako što predsednik Skupštine prvo poziva članove  da se izjasne ko je "ZA" predlog, zatim ko je "PROTIV" predloga i najzad - ko se "UZDRŽAO" od glasanja.

           

Član 38.

 

            Posle obavljenog glasanja, predsednik Skupštine utvrđuje rezultat glasanja i objavljuje da li je predlog usvojen ili odbijen.

 

                                                                        Član 39.

 

            Tajno glasanje vrši se glasačkim listićima koji su iste veličine, oblika i boje i overeni pečatom Mesne zajednice.

            Kada se glasa o predlogu koji treba da se prihvati ili odbije, članovi Skupštine zaokružuju na glasačkom listiću reč „za“ ili „protiv“.

            Glasački listić spuštaju u glasačku kutiju, po prozivci.

                                                                                   

Član 40.

 

Pre nego što se pristupi tajnom glasanju, Skupština imenuje Komisiju od tri člana za utvrđivanje rezultata glasanja.

Utvrđivanje glasanja vrši se na sledći način:

Jedan član Komisije vadi jedan po jedan glasački listić iz glasačke kutije, čita šta je na listiću napisano, listić dodaje drugom članu Komisije, koji isto tako čita listić i dodaje ga trećem članu, a ovaj ga čita i beleži u spisak sadržinu listića.

Nevažećim se smatra glasački listić koji nije popunjen, zatim onaj koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi da li je član Skupštine glasao „za“ ili „protiv“, kao i listić na kome je zaokruženo i „za“ i „protiv“

 

VI  RADNA TELA SKUPŠTINE

 

Član 41.

 

            Radi razmatranja  i predlaganja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine mogu se obrazovati komisije i druga radna tela.

 

Član 42.

 

           Odlukom o obrazovanju komisija i radnih tela  bliže se uređuje zadatak povremenih radnih tela,sastav,vreme na koje se telo osniva i druga pitanja od značaja za njihov rad.

           

 

 

 

VI  UČEŠĆE ODBORNIKA U RADU SKUPŠTINE

 

 

Član 43.

 

            Skupština obezbeđuje učešće odbornika u radu Skupštine,  i to:

            - obaveštavanjem o datumu održavanja i predlogu dnevnog reda sednice Skupštine,

            - omogućavanjem učešća u raspravi i predlaganju odluka i zaključaka Skupštine,  bez prava odlučivanja,

            - davanjem mogućnosti da informiše Skupštinu o pitanjima i odlukama koje Skupština grada razmatra i donosi, a koje su od neposrednog interesa za život i rad građana mesne zajednice.

           

 

VII  ODLAGANJE,  PREKIDANJE I ZAKLJUČIVANJE SEDNICA

 

Član 44.

 

            Kada predsednik Skupštine  utvrdi da se zakazana sednica iz bilo kog razloga ne može održati u zakazano vreme, odložiće sednicu za određeni dan, a službeno lice Mesne zajednice će o tome obavestiti članove Skupštine i druga lica, koja su eventualno bila pozvana da prisustvuju sednici.

 

Član 45.

 

            Kada usled obimnosti dnevnog reda ili iz drugih razloga ne mogu da se razmotre sve tačke dnevnog reda, zakazanog dana Skupština može doneti zaključak da se sednica prekine i da se njen nastavak zakaže za određeni dan, o čemu službeno lice obaveštava samo odsutne članove Skupštine.

 

Član 46.

 

            Pošto su iscrpljene sve tačke dnevnog reda predsednik Skupštine zaključuje sednicu.

 

VIII   ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICAMA

 

 

Član 47.

 

            O redu na sednici stara se predsednik Skupštine, odnosno lice koje predsedava sednicom Skupštine.

            Predsednik može člana Skupštine, koji narušava red opomenuti ili mu oduzeti reč.
            U slučaju
teže povrede reda, Skupština može, na predlog predsednika udaljiti člana Skupštine sa sednice .

            Ostalim licima koja prisustvuju sednici i koja svojim ponašanjem remete red, predsednik može narediti da se udalje.

 

 

IH  JAVNOST SEDNICE

 

Član 48.

 

            Sednice Skupštine su po pravilu javne.

            Skupština može na predlog predsednika ili članova Skupštine odlučiti da se sednica održi bez prisustva javnosti ili da se samo o pojedinim pitanjima raspravlja i odlučuje bez prisustva javnosti.

            Odluka o predlogu iz prethodnog stava donosi se bez rasprave.

            Skupština može odlučiti da objavi kratak izveštaj o radu na sednici, kao i odluke donete na sednici koja je održana bez prisustva javnosti.

 

H  ZAPISNIK

 

Član 49.

 

            Zapisnik na sednicama vodi službeno lice Mesne zajednice ili lice koje odredi Skupština.

 

Član 50.

 

            U Zapisnik se obavezno unose:

            - vreme i mesto održavanja sednice,

            - ime predsedavajućeg,

            - broj prisutnih članova Skupštine,

            - imena opravdano i neopravdano odsutnih članova,

            - imena lica koja su pozvana da uzmu učešće u radu na sednici Skupštine i prisustvuju sednici,

            - dnevni red i kratak tok sednice sa bitnim sadržajem predmeta o kojima se vodila rasprava,

            - doneti zaključci, odluke i druga akta Skupštine po svakoj tački dnevnog reda.

 

Član 51.

 

            Po završenoj raspravi o svakom pojedinom pitanju dnevnog reda, zavisno od vrste i karaktera pitanja, predsednik utvrđuje tekst odluke.

            U slučaju potrebe, Skupština može radi boljeg formulisanja teksta odluke, zaključaka ili preporuke, odrediti da to učini jedan ili grupa članova, naknadno, a u skladu sa načelnim stavovima utvrđenim od strane Skupštine.

            Ako se u toku rasprave, na podneti predlog odluke, stave primedbe i predlože dopune, prethodno se glasa o podnetim primedbama i predlozima, a ako se one usvoje postaju sastvni deo odluke.

            Kada postoji više primedbi i dopuna, glasanje se vrši prema redosledu podnošenja.

Član 52.

 

            Zapisnik će se izraditi u dovoljnom broju primeraka najkansije tri dana po održanoj sednici.

            Zapisnik potpisuje predsednik i zapisničar-službeno lice Mesne zajednice.

            Original zapisnika se čuva u arhivi Mesne zajednice.

 

Član 53.

 

            Sednice Skupštine mogu se audio snimati.

 

HI  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član  54.

 

            Ukoliko ovaj poslovnik ne reguliše neko pitanje koje se odnosi na postupak i organizaciju rada Skupštine, primenjivaće se odredbe Statuta, koje regulišu određeno pitanje.

 

Član  55.

 

            Izmene i dopune Poslovnika vrše se na način njegovog donošenja.

 

Član 56.

 

            Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                           

 

GRAD PANČEVO                                                   

MESNA ZAJEDNICA Banatsko Novo Selo                PREDSEDNIK SKUPŠTINE                                                                                                          Predrag Škaljak s.r.

BROJ: 222/12

Banatsko Novo Selo, 27.08.2012.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracija:

 • Opšti podaci
   Mesna zajednica Banatsko Novo selo je interesna, demokratska, nestranačka...
  Više...
 • Poslovi
  U Mesnoj zajednici građani odlučuju o solidarnom zadovoljavanju zajedničkih...
  Više...
 • Prihodi
  Sredstva mesne zajednice su: sredstva koja opština prenese mesnoj...
  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

Izbor jezika:

LatinicaЋирилица
Vrh