Statut

 

 

Na osnovu člana 92. Statuta grada Pančeva ("Sl. list grada Pančeva br. 8/08 i 4/09) i člana 39. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva ("Sl.list grada Pančeva"br.36/2011), Savet mesne zajednice Banatsko Novo Selo na sednici održanoj  22.02.2012. godine, donela je

 

S  T  A  T  U  T

 

MESNE ZAJEDNICE BANATSKO NOVO SELO

 

I.  OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

            Mesna zajednica se obrazuje radi zadovoljavanja opštih, zajedničkih i svakodnevnih potreba građana koji žive na teritoriji mesne zajednice.

 

Član 2.

 

            Mesna zajednica Banatsko Novo Selo, (u daljem tekstu: mesna zajednica), obrazovana je Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva ("Sl.list grada Pančeva"  br. 36/2011).

 

            Teritorija mesne zajednice Banatsko Novo Selo, obuhvata područje  naseljenog mesta Banatsko Novo Selo – k.o. Banatsko Novo Selo.

 

 

Sedište mesne zajednice je u Banatskom Novom Selu, ulica Maršala Tita   br. 67

Član 3.

 

            Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i obaveza utvrđenih Statutom grada, Odlukom o mesnim  zajednicama na teritoriji grada Pančeva i ovim statutom.

                       

Član 4.

 

            Mesna zajednica ima svoj praznik.

            Praznik mesne zajednice je Sv. Trojica - Duhovi.

 

Član 5.

                                                                                                     

            Mesna zajednica ima pečat okruglog oblika, prečnika 40 mm, ispisan na  srpskom jeziku ćiriličkim pismom  i na rumunskom jeziku i pismu na sledeći način:  

u unutrašnjem krugu GRAD PANČEVO, MESNA ZAJEDNICA,

u središnjem delu pečata ispisan je naziv mesne zajednice „Banatsko Novo Selo“,

u dnu pečata ispisano je sedište Mesne zajednice Banatsko Novo Selo,        

 

 

            U Mesnoj zajednici koristi se prijemni štambilj.

            Prijemni štambilj ima oblik pravougaonika dimenzija 70 h 40 mm, sa tekstom ispisanim na srpskom jeziku ćiriličkim pismom na sledeći način:

 

GRAD PANČEVO

MESNA ZAJEDNICA BANATSKO NOVO SELO

Br. __________

od ________ godine

(Banatsko Novo Selo)

 

Član 6.

 

            Građani u mesnoj zajednici, svoje potrebe i interese zadovoljavaju i ostvaruju u sledećim oblastima:

 

-  prostornog i urbanističkog planiranja i uređenja mesne zajednice,

-          zaštite i unapređenja životne sredine,

-          uređenja i održavanja naselja i zelenih površina,

-          izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, razvoja komunalnih delatnosti i kvaliteta komunalnih usluga,

-          snabdevanja i zaštite potrošača,

-          razvoja poljoprivrede,

-          kulture  i obrazovanja

     -     javnog obaveštavanja,

-          zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, starim licima i licima sa posebnim potrebama,

-          organizovanje protivpožarne zaštite,

-          realizacije zavedenog samodoprinosa i zavođenju novog,

-          organizuje i izvršava mere na sprečavanju i otklanjanju posledica od elementarnih nepogoda,

-          organizovanja raznih oblika humanitarne pomoći na svom području,

-          civilne zaštite stanovništva na osnovu odluka nadležnih organa i

-          i u drugim oblastima od neposrednog interesa za život i rad građana mesnih zajednica u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada i Statutom mesne zajednice.

-           

Član 7.

 

            U vršenju poslova iz člana 6. ovog statuta građani zadovoljavaju zajedničke potrebe i interese putem:

 

-          pokretanja inicijative za donošenje i izmenu planskih akata,

-          pokretanja inicijative za komunalno uređenje naselja, održavanje čistoće ulica, uređenje i održavanje zelenih površina,

-          zaštite i unapređenja životne sredine,

-          pokretanja inicijative za izdvajanje, spajanje ili pripajanje naselja iz sastava mesne zajednice,

-          održavanja i korišćenja poslovnog prostora datog na upotrebu mesnoj zajednici,

-          zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti zaštite od elementarnih i drugih nepogoda,

-          organizovanja humanitarnih akcija za korisnike socijalne pomoći i druge socijalne kategorije građana,

-          realizovanja zajedničkih potreba u oblasti kulture, fizičke kulture, organizovanja kulturnih  manifestacija i sportskih takmičenja,

-          raspisivanja i sprovođenja referenduma,

-           zbora građana,

-           građanske inicijative, i

-          mirovnih veća.

Član 8.

 

            Mesna zajednica se može povezivati i ostvarivati saradnju sa preduzećima, organizacijama, zajednicama i drugim mesnim zajednicama.

 

II. UČEŠĆE MESNE ZAJEDNICE U RAZVOJU GRADA

 

Član 9.

 

            U cilju što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg zadovoljavanja zajedničkih potreba i interesa građani imaju prava i dužnost da razmatraju srednjoročne i godišnje programe uređenja građevinskog zemljišta, Srednjoročne i Dugoročne programe održavanja, zaštite i razvoja puteva i planova i programe rada na izradi prostornih i urbanističkih planova.

            Na programe iz prethodnog stava, građani daju mišljenja i predloge neposredno ili putem svojih organa.

 

Član 10.

 

            Skupština mesne zajednice dužna je da blagovremeno informiše građane o činjenicama i podacima potrebnim za pripremanje, donošenje i ostvarivanje programa razvoja iz člana 9. ovog statuta i da obezbedi koordinaciju i usaglašavanje ciljeva i interesa u mesnoj  zajednici sa ciljevima i interesima subjekata programiranja.

            Ako se ukaže potreba da o pojedinim pitanjima iz prethodnog stava bude uključen najširi krug građana radi postizanja dogovora o osnovnim elementima razvoja, Skupština mesne zajednice je dužna da organizuje javne rasprave.

 

III. ODLUČIVANJE U MESNOJ ZAJEDNICI

 

Član 11.

 

            Radni ljudi i građani u mesnoj zajednici odlučuju:

 

            - referendumom;

            - pismenim izjašnjavanjem ;

            - građanska inicijativa;

            - zbor građana i

            - preko organa mesne zajednice.

 

 

 

1. Referendum

Član 12.

 

            Referendum je način neposrednog izjašnjavanja građana, odnosno odlučivanja o pitanjima koja su od značaja za građane mesne zajednice, o pitanjima koja su predviđena zakonom, Odlukom o  mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva   i Statutom Grada.

 

                                                                        Član 13.

 

            Predlog za raspisivanje referenduma Skupštini mesne zajednice može podneti:

            - najmanje 10% upisanih birača sa teritorije mesne zajednice;

            - 1/3 Skupštine mesne zajednice;

           

Član 14.

 

            Skupština mesne zajednice je dužna da raspravlja o svakom predlogu za raspisivanje referenduma i o tome obavesti predlagača.

 

Član 15.

 

            Skupština mesne zajednice je dužna da raspiše referendum ukoliko zahtev za to podnese najmnje 1/3 od ukupnog broja upisanih birača u mesnoj zajednici.

            Akt o raspisivanju referenduma sadrži naročito: naznačenje teritorije za koju se referendum raspisuje, akt, odnosno pitanje o kome se građani izjašnjavaju; datum sprovođenja referenduma i vreme određeno za izjašnjavanje na referendumu.

            Akt o raspisivanju referenduma objavljuje se na oglasnoj tabli mesne zajednice.

            Od dana raspisivanja do dana sprovođenja referenduma ne može proteći manje od 15 ni više od 90 dana.

 

Član 16.

 

            Referendum se raspisuje i sprovodi na način i po postupku kako je to regulisano zakonom.

           

            Odluka  putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila većina građana koja je glasala, pod uslovom da je  glasalo više od polovine ukupnog broja građana.

            Odluka doneta na referendumu je obavezna, a Skupština mesne zajednice je ne može staviti van snage, niti menjati njenu suštinu u narednom periodu od godinu dana od dana donošenja odluke.

  

 

Član 17.

 

            Ako građani referendumom nisu potvrdili akt, odnosno nisu se izjasnili za pitanje koje je bilo predmet izjašnjavanja, o tom aktu, odnosno pitanju ne može se ponovo odlučivati na referendumu u roku kraćem od 6 meseci od dana glasanja na referendumu.

 

2. Građanska inicijativa

                                                                        Član 18.

 

            Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji grada imaju pravo da putem građanske inicijative predlože Skupštini grada donošenje akata kojima će se urediti određeno pitanje iz izvornog delokruga Grada, donošenje ili promenu Statuta grada i drugih akata, raspisivanje referenduma i rešavanje drugih pitanja, u skladu sa zakonom i Statutom grada i ovim statutom.

            O predlogu iz stava 1. ovog člana Skupština grada je dužna da održi raspravu i dostavi obrazložen odgovor građanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga.

Član 19.

 

            Za pokretanje građanske inicijative potrebno je najmanje 10% potpisa birača prikupljenih na način i po postupku utvrđenom zakonom.

            O predlogu za koje su prikupljeni potpisi iz prethodnog stava Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom Skupštine.

            Inicijativu za razmatranje,odnosno rešavanje određenih pitanja iz okvira prava i dužnosti mesne zajednice može pokrenuti svaki građanin ,sam ili zajedno sa drugima,podnošenjem iste u pismenom obliku Skupštini mesne zajednice.

 

3) Zbor građana

Član 20.

 

            Zbor građana se saziva za teritoriju mesne zajednice radi razmatranja   pitanja od zajedničkog interesa za  građane mesne zajednice.

            Zbor građana raspravlja i daje  predloge o pitanjima iz  nadležnosti organa grada na način utvrđen Statutom grada.

 

Ako se  radi o pitanjima od zajedničkog interesa za građane mesne zajednice, zbor građana saziva predsednik Skupštine Mesne zajednice na osnovu Odluke Skuštine Mesne zajednice o sazivanju zbora građana i utvrđivanja pitanja o kojima će se na istom raspravljati, na inicijativu odbornika ili najmanje 10% građana sa prebivalištem na teritoriji mesne zajednice.

            Zbor građana se može održati i na njemu punovažno odlučivati ako mu prisustvuje najmanje 10% građana sa područja za koje je zbor sazvan.

 

Zbor građana većinom glasova prisutnih usvaja zahteve i predloge i upućuje ih  Skupštini Mesne zajednice.

 

Član 21.

           

            Skupština Mesne zajednice je dužna da u roku od 60 dana od održavanja zbora građana razmotri zahteve i predloge  sa zbora i o njima zauzme stav, odnosno donese odgovarajuću odluku ili meru i o tome obavesti građane.

 

Član 22.

 

            Način sazivanja zbora građana, njegov rad, kao i način utvrđivanja stavova zbora uređuje se posebnom odlukom Skupštine grada.

 

IV.   ORGANI  MESNE ZAJEDNICE  I POSTUPAK NJIHOVOG IZBORA

 

Član 23.

 

            Skupština mesne zajednice je organ mesne zajednice.

            Skupština mesne zajednice je predstavničko telo građana mesne zajednice.

            Skupština  mesne zajednice ima  15  članova.

           

Član 24.

 

Skupština mesne zajednice može obrazovati Izvršni odbor, kao izvršni organ Skupštine mesne zajednice, radi prethodnog razmatranja i predlaganja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine i sprovođenja odluka Skupštine, komisija i drugih radnih tela koja su obrazovana  Poslovnikom o radu Skupštine mesne zajednice.

Izvršni odbor ima  5 članova.

Predsednik Skupštine Mesne zajednice predlaže predsednika Izvršnog odbora koji u roku od 15 dana predlaže članove Izvršnog odbora iz reda članova Skupštine i  građana-stručnih lica iz određenih oblasti  sa prebivalištem na teritoriji Mesne zajednice.

            Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

           

            Članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini mesne zajednice.

            Način rada i odlučivanja Izvršnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.

 

Član 25.

 

            Članovi Skupštine  mesne zajednice biraju se na četiri godine.

            Izbori za članove Skupštine mesne zajednice održavaju se istovremeno kad i izbori za odbornike Skupštine grada.

            Članove Skupštine  mesne zajednice biraju građani po većinskom sistemu, na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na biračkim mestima u skladu sa Statutom mesne zajednice.

            Svaki građanin koji ima izborno pravo i prebivalište na području biračkog mesta ima pravo da bira i da bude biran za člana Skupštine mesne zajednice.

 

Član 26.

 

            Izbore za članove Skupštine mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine grada, najkasnije 15 dana nakon raspisivanja izbora za odbornike Skupštine grada.

            Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan održavanja izbora, kao i dan kada počinju teći rokovi za vršenje izbornih radnji.

           

Član 27.

 

            Organi za sprovođenje izbora su Komisija za sprovođenje izbora Skupštine mesnih zajednica na teritoriji grada Pančeva (u daljem tekstu: Komisija) i birački odbori. Predsednika, zamenika predsednika i članove Komisije, na predlog skupštine mesnih zajednica imenuje predsednik Skupštine grada na period od četiri godine.

            Funkciju biračkih odbora obavljaju birački odbori imenovani za izbor odbornika Skupštine grada.

            Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije i biračkih odbora obavljaju stručne službe Gradske uprave.

 

 

Član 28.

 

            Poslovi Komisije su:

 

            1. stara se o zakonitosti sprovođenja izbora članova skupština mesnih zajednica,

            2.donosi Odluku o određivanju broja članova skupštine mesnih zajednica koji se biraju na biračkim mestima, u skladu sa ovom odlukom i Statutom mesne zajednice,

            3. daje uputstva biračkim odborima u pogledu sprovođenja postupka izbora,

            4. propisuje obrasce i organizuje tehničke pripreme za sprovođenje izbora članova skupština mesnih zajednica,

            5. utvrđuje da li su predlozi kandidata sačinjeni i podneti u skladu sa odredbama ove odluke,

            6. utvrđuje i oglašava liste kandidata,

            7. utvrđuje broj glasačkih listića za biračka mesta i zapisnički ih predaje biračkim odborima,

            8. utvrđuje rezultate glasanja na biračkim mestima i broj glasova za svakog kandidata,

            9. vrši i druge poslove sprovođenja postupka izbora članova skupština mesnih zajednica.

            U svom radu Komisija shodno primenjuje zakon, uputstva i druga akta koja se odnose na sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada.

 

Član 29.

 

            Pravo predlaganja kandidata za člana Skupštine mesne zajednice ima najmanje 15 građana sa prebivalištem na području biračkog mesta za koje se kandidat predlaže.

            Svaki građanin može predložiti samo jednog kandidata za člana Skupštine mesne zajednice.

 

Član 30.

 

            Predlog kandidata za članove Skupštine mesne zajednice dostavlja se Komisiji na posebnom obrascu koji sadrži:

 

            1. naziv predlagača;

            2. naziv mesne zajednice i oznaku biračkog mesta za koje se kandidat predlaže;

            3. ime i prezime kandidata, mesto i adresu prebivališta;

        4. potpise potrebnog broja birača koji je ovom odlukom utvrđen kao uslov za predlaganje kandidata.

 

Uz predlog kandidata, Komisiji se dostavlja dokumentacija, i to:

 

            1. potvrda o izbornom pravu za svakog kandidata,

            2. uverenje o prebivalištu;

            3. pismena izjava kandidata da prihvata kandidaturu;

            4. ovlašćenje predlagača za podnošenje predloga kandidata.

 

 

 

Član 31.

 

            Predlog kandidata sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Komisiji najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje izbora.

            Komisija odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema predloga kandidata utvrđuje da li je predlog kandidata podnet u propisanom roku.

            Ukoliko  je predlog kandidata neblagovremen, Komisija će doneti rešenje o odbacivanju predloga kandidata, u roku propisanom u prethodnom stavu ovog člana.

            Komisija odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema predloga kandidata, utvrđuje da li je dostavljena dokumentacija potpuna.

Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotupna, Komisija u roku propisanom u prethodnom stavu ovog člana donosi zaključak kojim predlagaču kandidata nalaže da najkasnije u roku od 48 časova od dostave zaključka otkloni nedostatke na koje se u zaključku ukazuje.

            Komisija, u roku od 24 časa, donosi rešenje o odbijanju predloga kandidata, ukoliko podnosilac predloga ne postupi u skladu sa prethodnim stavom ovog člana.

 

Član 32.

 

            Za članove Skupštine mesne zajednice izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova na biračkom mestu.

            Ako dva ili više kandidata dobiju jednak i istovremeno najveći broj  glasova na biračkom mestu, glasanje se na tom biračkom mestu ponavlja u roku od 15 dana od dana utvrđivanja rezultata.

            Na ponovljenom glasanju glasa se samo o kandidatima koji dobiju jednak i istovremeno najveći broj glasova.

            Na ponovljenom glasanju izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova.

            Ako i na ponovljenom glasanju više kandidata dobije jednak i istovremeno najveći broj glasova, glasanje se ponavlja u roku od 8 dana od dana utvrđivanja rezultata, sve dok jedan kandidat ne dobije najveći broj glasova.

 

Član 33.

 

            Sredstva za sprovođenje izbora članova Skupštine mesnih zajednica obezbeđuju se  u budžetu grada Pančeva.

 

Član 34.

 

            Konstitutivnu sednicu Skupštine mesne zajednice saziva predsednik Skupštine mesne zajednice iz prethodnog saziva u roku od 20 dana od dana utvrđivanja konačnih rezultata izbora.

Ako  predsednik Skupštine mesne zajednice iz prethodnog saziva  ne sazove konstitutivnu sednicu  u  predviđenom roku, sednica se može sazvati na predlog 1/3 novoizabranih članova Skupštine.

Do izbora predsednika i zamenika predsednika Skupštine sednicom predsedava najstariji član Skupštine.

Na Konstitutivnoj sednici Skupštine potvrđuje mandate novih članova Skupštine.

Mandat novih članova Skupštine mesne zajednice počinje da teče danom potvrđivanja mandata.

            Skupština mesne zajednice na istoj sednici bira predsednika i zamenika predsednika Skupštine iz reda svojih članova.

Predsednik Skupštine mesne zajednice predstavlja, zastupa mesnu zajednicu i odgovoran je za izvršenje finansijskog plana.

Zamenik predsednika Skupštine mesne zajednice, zamenjuje predsednika Skupštine mesne zajednice u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja funkciju.

 

Član 35.

 

Članu Skupštine mesne zajednice prestaje mandat pre isteka vremena na koji je izabran u skladu sa zakonom koji reguliše prestanak mandata odbornika Skupštine grada.

 

Član 36.

 

Član Skupštine mesne zajednice može biti opozvan iz sledećih razloga:

 

- ako neopravdano izostane tri ili više puta se sednice Skupštine,

- ako svojim ponašanjem remeti rad Skupštine,

- ako ne poštuje odluke i akta mesne zajednice i njenih organa.

 

Član 37.

 

            Opoziv jednog ili više članova Skupštine može predložiti:

 

            - zbor građana, na predlog najmanje 10% građana sa prebivalištem na području na kome je izabran član Skupštine mesne zajednice, i

            - Skupština mesne zajednice.

           

Član 38.

 

            Predlog za opoziv jednog ili više članova Skupštine dostavlja se predsedniku Skupštine grada.

            Predsednik  Skupštine grada  raspisuje u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga za opoziv, referendum na kojem će se građani izjasniti o opozivu jednog  ili više članova Skupštine.

            Od dana raspisivanja do dana sprovođenja referenduma ne sme da protekne manje od 15 ni više od 90 dana.

Pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani koji imaju izborno pravo i prebivalište na teritoriji za koju se raspisuje referendum.

 

 

 

Član 39.

           

           

            U slučaju prestanka mandata člana Skupštine mesne zajednice, pre isteka vremena na koji je izabran, predsednik Skupštine grada, na obrazloženi predlog Skupštine mesne zajednice, može raspisati dopunske izbore, u skladu sa Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva i ovim statutom.

Član 40.

 

            Skupština se smatra raspuštenom ako:

 

- ne donese Statut mesne zajednice u propisanom roku,

- ne održi sednicu Skupštine duže od tri meseca, i

- ne donese finansijski plan i program rada mesne zajednice do 31. marta tekuće godine.

Predsednik Skupštine grada konstatuje nastupanje uslova iz prethodnog stava ovog člana i istovremeno donosi odluku o raspisivanju izbora za članove nove Skupštine koji se moraju sprovesti u roku koji ne može biti duži od 60 dana.

Predsednik Skupštine grada neće doneti odluku o raspisivanju izbora za članove nove Skupštine  ukoliko je do isteka mandata članova Skupštine ostalo manje od šest meseci.

 

Član 41.

 

            Predlog za opoziv Skupštine može se podneti ako se u Mesnoj zajednici ne zadovoljavaju potrebe i interesi građana Mesne zajednice i ako se poslovi koji su povereni mesnoj zajednici ne obavljaju u skladu sa zakonom, Statutom grada, ovom odlukom, Statutom mesne zajednice i drugim aktima Skupštine grada.

            Opoziv Skupštine može predložiti:

            - zbor građana, na predlog najmanje 10% građana sa prebivalištem na području mesne zajednice,

            - Gradonačelnik,

            - Gradsko veće, i

            - najmanje jedna trećina odbornika Skupštine grada.

           

Član 42.

 

            Predlog za opoziv Skupštine dostavlja se predsedniku Skupštine grada.

            Predsednik  Skupštine grada, u roku od 15 dana od dana podnošenja predloga za opoziv,  raspisuje referendum na kojem će se građani izjasniti o opozivu Skupštine.

            Od dana raspisivanja do dana sprovođenja referenduma ne sme da protekne manje od 15 ni više od 90 dana.

Pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani koji imaju izborno pravo i prebivalište na teritoriji mesne zajednice za koju se raspisuje referendum.

 

 

Član 43.

 

Ukoliko se na referendumu donese odluka o opozivu Skupštine, predsednik Skupštine grada, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja rezultata referenduma, donosi odluku o raspisivanju izbora za članove nove Skupštine koji se moraju sprovesti u roku koji ne može biti duži od 60 dana.

Predsednik Skupštine neće doneti odluku o raspisivanju izbora za članove nove Skupštine  ukoliko je do isteka mandata članova Skupštine ostalo manje od šest meseci.

 

 

 

Član 44.

 

            Do konstituisanja nove Skupštine tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine obavlja privremena skupština koju čine predsednik, zamenik predsednika i tri člana.

            Gradsko veće donosi rešenje o obrazovanju privremene skupštine.

 

Član  45.

 

            Poslovi Skupštine mesne zajednice su:

           

            - donosi Statut mesne zajednice i Poslovnik o radu,

            - donosi program rada mesne zajednice i finansijski plan,

            -podnosi izveštaj o radu i završni račun mesne zajednice,

            - donosi odluke o nameni i upotrebi sredstava mesne zajednice,

            - pokreće inicijativu za uvođenje samodoprinosa,

            - vrši nadzor nad sprovođenjem programa realizacije samodoprinosa,        

            - razmatra izveštaje o radu na aktivnostima i izvršavanju programa, planova i drugih odluka,

            - obezbeđuje uslove za ostvarivanje funkcije odbornika Skupštine grada,

            - odlučuje o vršenju poslova iz oblasti komunalnih i drugih delatnosti od interesa za građane mesne zajednice,

 - utvrđuje prestanak mandata članova Skupštine mesne zajednice i pokreće inicijativu za  izbor novog člana Skupštine,

- sarađuje sa udruženjima građana i nevladinim organizacijama,

            - obrazuje radna tela i vrši druge poslove u skladu sa Statutom mesne zajednice, ovom odlukom i odlukama Skupštine grada.

            -

 

Član 46.

 

Skupština mesne zajednice radi i odlučuje na sednici kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako zakonom, odlukom Skupštine grada, Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva ili ovim Statutom nije drugačije određeno.

 

Član 47.

           

            Većina glasova od ukupnog broja članova  skupštine potrebna je pri odlučivanju o:

  1. programu rada mesne zajednice i finansijskom planu,

             2. izveštaju o radu i završnom računu mesne zajednice,

              3. opozivu jednog ili više članova Skupštine mesne zajednice i

  4. imenovanju i razrešenju predsednika i zamenika predsednika Skupštine mesne zajednice.

 

Član 48.

 

            Skupština mesne zajednice može obrazovati komisije i druga radna tela, radi prethodnog razmatranja i predlaganja pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine.

            Sastav, način rada i nadležnost komisija i drugih radnih tela Skupštine mesne zajednice utvrđuje se Poslovnikom Skupštine mesne zajednice ili Odlukom o njihovom obrazovanju.

 

V. SREDSTVA MESNE ZAJEDNICE

 

Član 49.

 

            Sredstva za rad  mesne zajednice obezbeđuju se iz:

 

            1. sredstva utvrđenih odlukom o budžetu Grada;

            2. sredstva koja građani obezbeđuju samodoprinosom ;

            3. donacija poklona i drugih zakonom dozvoljenih načina,

            4. prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom aktivnošću.

 

Član 50.

 

            O obezbeđivanju i korišćenju sredstava kojima raspolaže mesna zajednica građani odlučuju preko organa mesne zajednice.

            Građani imaju pravo da ostvaruju kontrolu i budu informisani o trošenju sredstava mesne zajednice.

           

Član  51.

 

            Mesna zajednica ima pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini Grada u skladu sa zakonom i propisom,odnosno drugim aktima Grada.

 

Član  52.

 

            Sredstva za zadovoljavanje zajedničkih potreba i interesa u mesnoj zajednici utvrđuju se Finansijskim planom koji donosi Skupština mesne zajednice na koji saglasnost daje Gradsko veće.

            Finansijskim planom određuje se visina sredstava, izbor i način njihovog pribavljanja, namene i način trošenja sredstava.

            Konačan obračun utrošenih sredstava iskazuje se Završnim obračunom koji donosi Skupština mesne zajednice.

 

Član 53.

 

            Sredstva mesne zajednice vode se na posebnim  računima u okviru konsolidovanog računa trezora grada Pančeva.

            O raspolaganju sredstvima mesne zajednice odlučuje Skupština mesne zajednice.

Član 54.

 

            Kontrolu raspolaganja sredstvima mesne zajednice, vrše zakonom određeni organi i Služba za budžetsku i inspekcijsku reviziju. 

            .

Član 55.

 

            Samodoprinos se uvodi pod uslovima, i na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom grada.

            U skladu sa programom razvoja mesne zajednice, samodoprinos se može uvesti za mesnu zajednicu ili deo mesne zajednice.

            Sredstva samodoprinosa mogu se udružiti sa sredstvima samodoprinosa drugih mesnih zajednica kada se radi o zadovoljavanju zajedničkih potreba građana.

 

 

VI.  SEKRETAR MESNE ZAJEDNICE

 

Član 56.

 

Mesna zajednica može imati sekretara.

Sekretara postavlja Skupština mesne zajednice na osnovu posebne odluke,  u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

Član 57.

 

            Sekretar mesne zajednice obavlja sledeće poslove:

            - stara se o zakonitom radu mesne zajednice,

- obavlja administrativno-tahničke poslove za mesnu zajednicu,

- pomaže predsedniku Skupštine u pripremi i rukovođenju sednicama Skupštine i u sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine,

- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, Odlukom o  mesnim zajednica na teritoriji grada Pančeva  kao i po nalogu predsednika Skupštine mesne zajednice. 

 

Član 58.

 

            Stručne, administrativne, tehničke i finansijske poslove za potrebe mesne zajednice i njenih organa za čije obavljanje se sredstva obezbeđuju iz budžeta Grada koordiniraće Gradska uprava.

 

 

VII. MIROVNA  VEĆA

Član 59.

 

            Mirovna veća se obrazuju u cilju razvijanja  dobrih odnosa među građanima i rešavanja sporova građana, o pravima kojima slobodno raspolažu ukoliko za njihovo rešavanje nije nadležan sud.

 

Član 60.

 

            Postupak pred Mirovnim većem je javan, usmen i neposredan.

            Mirovno veće može da isključi javnost na zahtev učesnika u sporu, ako za to postoje opravdani razlozi. Mirovno veće će obavezno isključiti javnost ako to zahtevaju oba učesnika u sporu.

 

Član 61.

           

            Učesnici u sporu pred Mirovnim većem dužni su da čuvaju i štite tajnost poverljivih podataka i drugih podataka koji mogu norušiti ugled učesnika u sporu.

 

Član 62.

 

            U ostvarivanju svojih funkcijam mirovna veća sarađuju međusobno kao i sa organima i telima u mesnoj zajednici, organima grada, sudovima, preduzećima i ustanovama, sindikatom,   policijskom upravom i drugim organima.

            O svom radu i zapažanjima do kojih dolazi u ostvarivanju svoje funkcije mirovna veća podnose izveštaj Skupštini mesne zajednice jednom godišnje pri čemu mogu predlagati i mere koje treba preduzeti radi otklanjanja uzroka sporova ili nastalih štetnih posledica.

                       

Član 63.

           

            Skupština mesne zajednice bira članove Mirovnog veća javnim odnosno tajnim glasanjem ukoliko potrebu tajnog glasanja prethodno utvrdi.

Kandidate za članove Mirovnog veća predlaže Skupštini mesne zajednice odgovarajuće radno telo.

Mirovno veće ima ukupno 3 člana Mirovnog veća.

Članovi Mirovnog veća biraju se na vreme od 4 godine i po isteku ovog roka mogu biti ponovo birani.

            Za člana Mirovnog veća može biti predložen i biran svaki punoletni građanin koji ima prebivalište na području Mesne zajednice, pod uslovom da uživa ugled u sredini u kojoj živi i radi, i da je državljanin RepublikeSrbije.

            Funkcija člana Mirovnog veća je počasna.

 

Član 64.

 

            Mirovno veće čine predsednik i  2 člana, koji imaju zamenike.

            Mirovno veće prilikom konstituisanja iz svog sastava bira predsednika i zamenika predsednika.

            Predsednik Mirovnog veća predstavlja Mirovno veće, saziva sednice, predlaže dnevni red i stara se o njegovom radu.

 

Član 65.

 

            Za svoj rad u Mirovnom veću članovima Veća pripada naknada, odnosno izgubljena zarada.

            Visina naknade se određuje u skladu sa propisima koji se primenjuju za sudije porotnike sudova.

            Sredstva za rad  mirovnih veća obezbeđuju se iz sredstava budžeta grada koja se ustupaju mesnim zajednicama za finansiranje njihove delatnosti.

 

Član 66.

 

            U postupku radi mirenja odnosno sporazumevanja, Mirovno veće po sopstvenom uverenju na osnovu savesti i brižljive ocene stvari zbog koje je nastao spor, donosi zaključke.

Član 67.

 

            U postupku pred Mirovnim većem vodi se zapisnik koji sadrži naziv i sastav Mirovnog veća, mesto i vreme vođenja postupka, predmet spora, imena i druge lične podatke o učesnicima u sporu i način i rezultat okončanja spora (poravnanje, izmirenje, neuspeo pokušaj mirenja, odnosno sporazumevanja i sl.)

 

Član 68.

 

            U sporovima o materijalnim i drugim obavezama može se zaključiti poravnanje koje ima snagu izvršne isprave.

            Sporazum učesnika o postignutom paravnanju unosi se u zapisnik.

            Poravnanje je zaključeno kad ga učesnici u sporu potpišu.

           

VIII. JAVNOST  RADA

Član 69.

 

            Rad organa mesne zajednice je javan.

            Skupština mesne zajednice je dužna da preduzme sve mere da građani budu pravovremeno i tačno informisani o svim pitanjima u mesnoj zajednici.

 

Član 70.

 

            Javnost rada u mesnoj zajednici se obezbeđuje:

            - javnim održavanjem sednica Skupštine mesne zajednice i njegovih radnih tela;

            -  iznošenjem na javnu diskusiju odluka i materijala, koji se pre usvajanja moraju izneti na javnu diskusiju predviđenu ovim  statutom i drugim aktima mesne zajednice;

            -  preko sredstava javnog informisanja;

            -  postavljanjem internet prezentacije;

            -  isticanjem na oglasnoj tabli: dnevnog reda za sednicu Skupštine Mesne zajednice, donetih  odluka i drugih akata mesne zajednice i njenih organa;

           - putem isticanja obaveštenja na vidnom mestu ili na drugi način.

 

 

IH.  POSTUPAK ZA DONOŠENJE,  IZMENU I DOPUNU STATUTA

 

Član 71.

 

            Statut mesne zajednice donosi Skupština mesne zajednice.

            Inicijativu za donošenje i izmenu i dopunu Statuta mesne zajednice mogu pokrenuti Gradonačelnik, Skupština grada, Gradska uprava, Udruženja građana i grupe građana.

            Inicijativa iz prethodnog stava se ne podnosi ukoliko se radi o obavezi usaglašavanja Statuta sa zakonom, Odlukom o mesnim zajednicama na teritoriji grada Pančeva i drugim propisima.

 

Član 72.

 

            Komisija od 3 člana koju obrazuje Skupština mesne zajednice utvrđuje Nacrt statuta i objavljuje ga na oglasnoj  tabli mesne zajednice u trajanju od 7 dana, radi stavljanja primedaba, predloga i mišljenja.

            Po proteku roka iz prethodnog stava, Komisija razmatra eventualne primedbe i predloge i utvrđuje Predlog statuta i upućuje ga Skupštini mesne zajednice radi razmatranja i usvajanja.

 

 

Član 73.

 

            Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

 

X.  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 74.

 

            Odredbe Statuta kojima se regulišu organi mesne zajednice i postupak njihovog izbora  primenjuju se  od sprovođenja prvih narednih izbora za članove  Skupštine Mesne zajednice.

 

                                                                        Član 75.

 

            Nadležni organi mesnih zajednica dužni su da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta usklade opšta akta sa odredbama ovog statuta.

 

 

Član 76.

 

            Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u mesnoj zajednici.

 

 

Član 77.

 

 

            Danom stupanja na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut mesne zajednice  Banatsko Novo Selo  donet  2004. godine .

 

 

 

 

 

MESNA ZAJEDNICA BANATSKO NOVO SELO                   PREDSEDNIK  SAVETA

SAVET  MESNE ZAJEDNICE                                                     MESNE ZAJEDNICE

BROJ: 49 / 12                                                             

DANA: 22. februar 2012. godine                                          Vasilije Krajnjan

 

 

                                                                                       _____________________                            

 

Administracija:

 • Opšti podaci
   Mesna zajednica Banatsko Novo selo je interesna, demokratska, nestranačka...
  Više...
 • Poslovi
  U Mesnoj zajednici građani odlučuju o solidarnom zadovoljavanju zajedničkih...
  Više...
 • Prihodi
  Sredstva mesne zajednice su: sredstva koja opština prenese mesnoj...
  Više...
 • 1
 • 2
 • 3

Izbor jezika:

LatinicaЋирилица
Vrh